נהלים וטפסים

בקשת מלגות מרשת אמי"ת

מצ"ב להורדה טפסי בקשה לקבלת מלגות להנחה בגובה שכר הלימוד –
יש להחזיר את הטפסים חתומים ומלאים בתחילת שנת הלימודים לידי היועצות.

טופסי רב קו

טופסי רב קו מיועדים לתלמידות ז'-י' בלבד המתגוררות בבאר שבע ועומדות בתנאים לקבלת רב קו