בהצלחה לנבחנות ביום רביעי בבגרות בתושב"ע וביום חמישי לנבחנות בבגרות בעברית.